Bestuursverslag 2020-2021

June 14, 2022

Geschreven door: 

Aspirant Omroep

Ondanks dat we vorig jaar niet de vereiste 50.000 leden hebben gehaald, is Omroep Bersama doorgegaan om het over een aantal jaren weer te proberen. Ondertussen hebben we niet stilgezeten hierbij een verslag van de activiteiten in 2020-2021.

Het bestuur

Als gevolg van het vertrek, medio januari, van Nadadja Kemper is San Fu Maltha als enige bestuurslid overgebleven en zodoende belast met alle voorkomende bestuurstaken. In deLedenraadsvergadering van 22 december 2020 is de wens geuit om het aantal bestuursleden uit te breiden en daarmee het bestuur meer structuur te geven. Als gevolg van het besluit van de ledenraad op 17 februari 2021 zijn Deborah Siahaya en Jim Bos aangesteld als nieuwe bestuursleden. Op 10 juni jl. heeft Deborah zich teruggetrokken uit het Bestuur.

Het nieuwe bestuur kent de volgende de portefeuilleverdeling:

San Fu Maltha (Voorzitter)

Binnen bestuur mede-eindverantwoordelijk voor de organisatie. Dit betekent sturing geven aan het ontwikkelen van strategie, beleid en cultuur; gebaseerd op de missie en kernwaarden van Omroepvereniging Bersama.
• Geeft daarnaast leiding en vorm aan “programmering en inhoudelijke zaken” en levert hierin creatief en artistiek advies. Deze werkgroep, draagt zorg voor de inhoud en het beleid van de programma’s op alle online kanalen volgens de visie en missie van Omroepvereniging Bersama en zorgt voor de distributie en uitzending van het aanbod.

• Geeft vorm en leiding aan jongerentak Omroepvereniging Bersama 3.0.
• Geeft vorm en leiding aan de programmerings werkgroepen en Communicatie.
• Onderhoudt contacten met de organisatie publieke omroep (De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en organisaties van de publieke omroep (mediabestel), Wet- en regelgeving voor het mediabestel.

Jim Bos (Penningmeester en Secretaris)
Binnen bestuur mede-eindverantwoordelijk voor de financiën en de organisatie. Dit betekent sturing geven aan het ontwikkelen van strategie, beleid en cultuur; gebaseerd op de missie en kernwaarden van Omroepvereniging Bersama.
• Draagt verantwoordelijkheid voor de Financiële zaken. Is daarin verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van het financieel beleid en het plannen, coördineren en aansturen van de financiële administratie van Omroepvereniging Bersama en alle zaken die hieraan gerelateerd zijn zoals de begroting, jaarrekening, rapportages, communicatie en afspraken accountant en contracten.

  • Geeft vorm en leiding aan de niet - programmeringswerkgroepen en ondersteunende expertises(Commercie en HR), de inrichting van werkprocessen en de samenwerking met werkgroepen; met hen wordt de visie en strategie voor alle aandachtsvelden ontwikkeld.
  • Draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het vastgestelde meerjarenbeleid, het behalen van gestelde doelen en het aansturen van de leden en overige medewerkers.
  • Is verantwoordelijk voor het beleid van de interne bedrijfsvoering van Omroepvereniging Bersama.

Algemeen

Ten aanzien van de algemene beleidszaken en overige beleidszaken zijn beide bestuursleden verantwoordelijk voor deze activiteiten en zullen in de vergaderingen van het Bestuur worden besproken.

Beleidsplan 2021 & Hoorzitting, gesprekken met het Ministerie VWS, NPO en NTR

Omroepvereniging Bersama heeft vorig jaar uitstel gevraagd aan de minister van VWS voor de peildatum op 31 december 2020 van het aantal leden. Door alle Corona maatregelen bleek het immers niet mogelijk om alle geplande wervingsactiviteiten uit te voeren. De minister heeft helaas negatief gereageerd, daarom heeft Omroepvereniging Bersama een bezwaar ingediend op 31december 2020. In verband hiermee hebben Jim Bos en San Fu Maltha digitaal een hoorzitting bijgewoond bij het Ministerie VWS, waarin wij ons bezwaar konden toelichten. We hebben op 8 juli 2021 helaas toch een negatief antwoord hierop gekregen. Het Bestuur heeft wel haar Beleidsplan in gediend, een vereiste voor een omroep licentie.

Daarna heeft het Bestuur een gesprek gehad met Frans Klein directeur video van NPO, die advies gaf om met NTR te praten.
Op 23 augustus 2021 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen NTR Mediadirecteur Willemijn Francissen, San Fu en Jim Bos. In het Programma Overleg van NTR is het Beleidsplan van Bersama en de lijst met Programma-ideeën besproken. NTR staat zeker open voor verder uitgewerkte ideeën op het gebied van kunst & cultuur of documentaire. Afgesproken is dat Omroep Bersama 3.0 voorstellen verder zal uitwerken met de Werkgroep Programmering en deze pitchen in het bij zijn van hoofdredacteuren van NTR. De oproep om de Werkgroep leden de 3 voorstellen uitte werken heeft plaatsgevonden.

Stichting Bersama Media

Op 12 februari 2021 is de Stichting Bersama Media opgericht. De Stichting heeft net als de verenging ten doel: het levend houden van het Nederlands-Indisch en Nederlands-Melanesischcultureel erfgoed in Nederland; het verbinden van het Nederlands-Indisch en Nederlands-Melanesisch verleden met onder andere het Nederlands-Indische, Nederlands-Melanesische en Nederlandse heden en het verzorgen van mediadiensten.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 bestuurders, dat zijn Gerard Mosterd, Deborah Siahaijaen en Jim Bos. De Stichting zal zich de komende periode bezighouden met het werven van fondsen en subsidies ten behoeve voor de financiële ondersteuning van de programmering van Omroepvereniging Bersama.

Als eerste opdracht heeft de Stichting een subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport (VWS) t.b.v. 10 talkshows ‘De Rijstafel’ onder erkenning.
Deze talkshows zijn voor een brede doelgroep waarin mensen verhalen kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. Door de vele aanvragen heeft het Ministerie van VWS een loting georganiseerd, helaas is de subsidieaanvraag 2021 voor de Rijsttafel uitgeloot. Per 1 februari 2022 zal een nieuwe subsidieaanvraag worden ingediend bij het Ministerie van VWS, ook zal de Stichting via andere Cultuurfondsen subsidie aanvragen.

Bersama 3.0

Het eerste halfjaar van 2021 is Bersama 3.0 zeer actief geweest, ze zijn diverse malen digitaal bijeengekomen. En er zijn inmiddels ook nieuwe leden toegetreden en er zijn gesprekken met potentiële kandidaten. De huidige bezetting van Bersama 3.0 bestaat uit: Matthijs de Geuze, Ivan Hidayat, Maxime Sen, Sharita Dias en Luka de Ruijter, Melati Tanahatoe, Miquel Eilbracht en Lois. Onze jongerenafdeling is bezig met het opnemen van podcasts met zeven verschillende thema’s. Deze thema’s zijn: Bijgeloof, eten, LGBTI+, leven tussen twee werelden en worden op dit moment afgewerkt. Ze zullen binnenkort gepubliceerd worden.

Samenwerking met Nederlandse Openluchtmuseum (Moluks Barak)

Op 22 april 2021 heeft een overleg plaatsgevonden tussen het bestuur van het Nederlands Openluchtmuseum en het bestuur van de Omroepvereniging Bersama. In het kader van 70 jaarMolukkers in Nederland zijn er ideeën om een speciale dag te organiseren in de maand augustus2021 met het thema ‘Wonen – Molukkers in Nederland’.

Het Nederlandse Openluchtmuseum zal de Stichting ‘Ana Upu’ te Lunteren benaderen om hieraan mee te werken, deze Stichting heeft een samenwerkingsverband met het NederlandseOpenluchtmuseum en de aanpak ‘Ana Upu’ is een voorbeeld voor andere Molukse wijken. Op deze speciale dag zal Omroepvereniging Bersama de programmering en publiciteit regelen.

Een overleg op 21 mei 2021 plaatsgevonden waarin de samenwerking werd geconcretiseerd. De bedoeling is dat we een weekend of een dag organiseren waarbij Omroepvereniging Bersama de programmering zal verzorgen.

Makan Bersama

Onder leiding van Omroep Bersama zullen korte talkshows worden georganiseerd met 3 persponen gecombineerd met eten en muziek uit de regio. Door het hele land in middelgrote steden zoals bijvoorbeeld Breda, Apeldoorn, Deventer, Assen, Leeuwarden, Dordrecht, Vught, Almere, Venlo,Nieuwegein, Zeist etc. Het zijn ontmoetingen voor 40-50 mensen en zijn gericht op mensen uit de Bersamagemeenschap. Het eten zal iedere keer worden verzorgd door een lokaal restaurant of toko. Inelke stad worden 3 mensen uitgezocht met een verschillende Nederlands-Indische, Melanesische achtergrond. Naast de leden van Bersama zullen de drie mensen ook binnen hun eigen netwerkmensen uitnodigen. Omroep Bersama leidt de talkshow met deze 3 mensen als host. Onderwerpen zoals identiteit, eigen beleving (opvoeding, opgroeien, verbinding) en geschiedenis van hetNederlands-Indische, Melanesische erfgoed zullen worden besproken en wat weet je van de Omroep Bersama, een toelichting en de missie/visie Omroep Bersama zullen gepresenteerd worden.

De eerste Makan Bersama was gepland op zondag 7 november 2021 in restaurant Senang Makan, helaas vanwege de Pasar Malam in Rijswijk is deze verschoven naar een nieuwe datum.Zodra Corona het weer toelaat zullen nieuwe bijeenkomsten worden georganiseerd.

Nationale Herdenking 2021

Omroep Bersama was live bij de Nationale Indië Herdenking Amsterdam op 15 augustus 2021. Een programma van omroep Bersama met kranslegging. Thema op deze dag was: “Weduwen en sterkte vrouwen”. Met een ode van de jeugd aan oma en opa van de organisatie Herdenking:Indisch Platform 2.0. Met een optreden van Anna Makaloy en Jeffrey Sopacua en voordrachten van Njonja Josina Soumokil, Ruud Hagenstein, Nicole Bruininga, Raki Ap en San Fu Maltha.

Promotieteam Omroep Bersama

Toen de Corona maatregelen weer even versoepeld zijn Pasars en Kumpulans georganiseerd. Omroep Bersama heeft met zijn promotieteam door het land gereisd om zo zoveel daarbij aanwezig te zijn. In de afgelopen periode was het Promoteam bij Pasar 2.0 in Utrecht en Breda,Pasar Molen in Utrecht, Manokwari Reünie in Oosterhout en Pasar Malam in Rijswijk. Zodra de eerste Passar Malams hun deuren weer opendoen zal Omroep Bersama uiteraard daarbij aanwezig zijn.

Hallo Bandoeng

Omroep Bersama heeft in samenwerking met Loulou Rhemrev een aantal kaarten weggegeven via Facebook/ Instagram van het zeer succesvolle toneelstuk Hallo Bandoeng! De leden die we hier blij mee hebben kunnen maken waren zeer onder de indruk van het ontroerende muzikale theaterstuk. Omroep Bersama is bezig om in samenwerking met lid Alain Marlisa speciale voorstellingen voor onze leden te organiseren met eten, ook wordt gekeken naar andere optredens zoals Anies de Jong. Onze leden die we hier blij hebben kunnen maken waren zeer onder indruk.

Bedrijfsvoering, Communicatie & Marketing

In verband met een goede bedrijfsvoering heeft het bestuur een nieuw online softwarepakket aangeschaft voor een optimale boekhouding en ledenadministratie. Ook is de Omroep Bersama versterkt met een Coördinator Communicatie & Marketing/Bestuursondersteuning en een Redacteur naast onze Medewerker ICT-multimedia, deze mensen worden aangestuurd door de zakelijke directeur van Omroep Bersama en zijn op ZZP-basis werkzaam bij Omroep Bersama.

In 2021 zijn 3 Nieuwsbrieven verzonden naar onze leden. Er is een eerste podcast gemaakt met de titel Bersama Livetalks met onze Ambassadeur Raki Ap en ook wordt een livestream voor de Herdenking op 15 augustus 2022 gepland. Regelmatig worden Bersama-berichten gepost via Facebook, Instagram en YouTube.