Voorwaarden lidmaatschap Omroep Bersama

Deze lidmaatschapsvoorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van vereniging Omroep Bersama, gevestigd te Amsterdam. Bij aanmelding als lid van Omroep Bersama heeft u bevestigd dat u bekend en akkoord bent met deze voorwaarden.

1. Het lidmaatschap van Omroep Bersama staat open voor personen die 16 jaar of ouder zijn en de contributie hebben betaald.¹

2. Het lidmaatschap is pas definitief nadat Omroep Bersama de aanmelding heeft bevestigd.

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

4. Eenieder kan slechts één keer lid worden van Omroep Bersama. Indien Omroep Bersama constateert dat dezelfde natuurlijke persoon zich meerdere malen als lid heeft aangemeld of als lid is toegelaten is Omroep Bersama gerechtigd de meerdere aanmeldingen af te wijzen c.q. lidmaatschappen te beëindigen.

5. De Ledenraad van Omroep Bersama wordt gekozen door en uit de leden van Omroep Bersama.

6. Een lidmaatschap kan op elk moment worden aangegaan en is geldig voor de duur van één jaar.

7. Het lidmaatschap wordt na verloop van één jaar automatisch verlengd, tenzij het lid uiterlijk 30 dagen voor het einde van deze termijn schriftelijk te kennen heeft gegeven het lidmaatschap te willen beëindigen: per email via info@omroepbersama. Opzeggen kan vanaf 31 december 2020.

8. Het lidmaatschap eindigt:

               - door het overlijden van het lid;

               - door schriftelijke opzegging door het lid;

               - door schriftelijke opzegging door vereniging Omroep Bersama;

               - door ontzetting zoals beschreven in de statuten van Omroep Bersama.

9. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt 5,72 euro per jaar.

10. De contributie kan worden betaald per automatische incasso.

11. Omroep Bersama kan de contributie verhogen. De verhoging gaat direct in voor nieuwe leden en voor bestaande leden met ingang van het volgende lidmaatschapsjaar.

12. In het kader van het lidmaatschap van de vereniging Omroep Bersama verwerken wij uw contact-en betalingsgegevens (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en een evt. klantnummer). Dit doen wij ter uitvoering van het lidmaatschap van Omroep Bersama en omdat wij op grond van de Mediawet moeten aantonen hoeveel leden boven 16 jaar lid zijn van Omroep Bersama.

13. Indien de aanvraag van Omroep Bersama om een voorlopige erkenning binnen het publieke omroepbestel wordt afgewezen worden de door leden betaalde contributiegelden niet aan de leden geretourneerd maar aangewend voor een door de ledenraad te bestemmen, aan de doelstelling van Omroep Bersama vergelijkbaar, doel.

14. Omroep Bersama kan deze lidmaatschapsvoorwaarden wijzigen. De nieuwe voorwaarden worden op de site gepubliceerd en worden op aanvraag toegezonden. Leden wordt aangeraden regelmatig te controleren of er wijzigingen in de voorwaarden zijn opgetreden.

¹ Aanmeldingen buiten Nederland worden niet meegenomen in de telling van het Commissariaat