Jaarrekening 2021-2022

June 14, 2022

Geschreven door: 

Toelichting

Algemeen

De Jaarrekening is opgesteld in Euro’s en in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslag gevingsregels. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

De tweede helft van 2020 heeft de vereniging zich met name beziggehouden met de ledenwerving om een aspirant omroepvereniging te worden, helaas is het niet gelukt om 50.000 leden te hebben. Met instemming van de Ledenraad en het Bestuur is Omroepvereniging doorgegaan. Het jaar 2021 is gebruikt om de structuur, organisatie en bedrijfsvoering van Omroep Bersama goed neer te zetten om straks mee te kunnen doen aan de volgende ronde voor een aspirant.

Hoewel de actieve ledenwerving stopte op 1 januari 2021, heeft Omroep Bersama in de maanden daarna toch nog enkele nieuwe leden kunnen verwelkomen maar hebben ook afscheid moeten nemen van enkele leden.

De Bestuursleden hebben niet direct of indirect geen vergoeding ontvangen. Omroep Bersama heeft geen mensen in dienst (loonlijst), extra menskracht wordt via een ZZP-constructie ingehuurd.

Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten en andere lasten over het jaar. Resultaten worden verantwoord in het jaar zij zijn gerealiseerd.

In de opbrengsten van Omroep Bersama zijn begrepen de jaarlijkse abonnements gelden van de leden, donaties van organisaties en mensen, de teruggave van betaalde BTW.

In de Lasten Omroep Bersama zijn begrepen de oprichtings-, programmerings- en promotiekosten die gedurende het verslagjaar zijn gemaakt.

Verlegde kosten

Verlegde kosten zijn inkomsten en kosten die door derden zijn betaald, deze verlegde kosten zijn gelijk aan elkaar.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Eigen vermogen

De reserve voor media-aanbod betreft reserveringen van gelden voor media-aanbod inde toekomst en van gelden voor verenigingsactiviteiten.

Verklaring van de Kostensoorten
Donateurs, Lidmaatschap:
eenmalige bijdragen, jaarlijkse abonnementsgelden.

Belasting: omzetbelasting (te betalen en ontvangen belasting, voorbelasting (aangifte),boetes (wegens niet betalen of niet doen van aangifte)..

Oprichtingskosten: notaris (opstellen akte|), Kamer van Koophandel (registratie), logo(ontwerpen, eigenaarschap).

Sociale media: bouw website (ontwerpen, content) en onderhoud website(aanpassingen, abonnement, community), Facebook, Instagram, YouTube (posten,abonnement).

Promotiekosten: Pasar Malams (huur stand, materialen, muziek), events(bijeenkomsten, theater, Makan Bersama, fotosessies), promotiemiddelen (flyers, T-shirts, banners, advertenties (reclame).

Programmeringskosten: projecten (producties tv, radio, website), Podcasts (interviews,streams)

Personeelskosten: inhuur (ondersteuning administratie en bestuur), stagiaires(ondersteuning administratie en bestuur), vrijwilligers (promotieteam).

Apparaatskosten: drukwerk (kopieerwerk), visitekaartjes (kaartjes voor Bestuursleden,Leden van de Raad en Toezicht), Kantoormiddelen (aanschaffingen en afschrijvingen),Overig (onvoorziene uitgaven, bankkosten).

Bersama 3.0: diverse kosten van de jongeren afdeling van Bersama, zoals programmeringskosten (projecten (producties tv, radio, website), Podcasts (interviews,streams).